Regulamin

 

Regulamin "Dni Aktywności SP1 - 2017"

Współzawodnictwo stacji okręgu pierwszego polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności w dniach aktywności (liczą się wszystkie łączności nie tylko z SP) przez stacje pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorzy:  ZOT PZK i Wojskowy Klub Krótkofalowców PZK SP1PBW.

Termin:  05.06.2017 godz. 00:00 GMT - 11.06.2017 godz. 23:59 GMT (pierwszy pełny tydzień czerwca - na prośbę uczestników przedłużono o weekend).

Pasma i emisje:  zgodnie z warunkami licencji.

Kategorie:

A - stacje indywidualne pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego (z okręgu SP1) ;

B - stacje klubowe  pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego  (z okręgu SP1) .

Punktacja:

 każde QSO - 1 pkt;

Logi: komputerowe wydruki lub kopie dzienników z deklaracją o przeprowadzeniu łączności zgodnie z warunkami licencji oraz własnoręcznym podpisem (dotyczy logów papierowych) należy przesyłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK

skrytka pocztowa 599

70-952 SZCZECIN-2

z dopiskiem na kopercie "Dni aktywności SP1"

Elektroniczne wersje logów w formacie Cabrillo lub ADIF należy przesyłać na adres:

- sp1pbw@wp.pl .                              

Prosimy o sprawdzenie logu przed wysyłką. Zdarza się dużo błędów co utrudnia i wydłuża proces weryfikacji łączności. Termin nadsyłania dzienników upływa w dniu 30 czerwca 2017r. (decyduje data stempla pocztowego przy wysyłce logów papierowych).

Wszystkie stacje pracujące z okręgu SP1 (województwa zachodniopomorskiego), uczestniczące we współzawodnictwie (obowiązuje przysłanie wyciągu z logu) otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie stacje w kategoriach A i B otrzymają dodatkowo puchary. Współzawodnictwo prowadzone jest tylko dla stacji pracujących z terenu województwa  zachodniopomorskiego (SP1). Pozostałe stacje (w tym stacje zagraniczne) otrzymają dyplomy pamiątkowe pod warunkiem przeprowadzenia łączności  w dniach aktywności z minimum 10 stacjami pracującymi z terenu województwa zachodniopomorskiego (uwaga: 10 różnych stacji a nie 10 łączności). Takie same warunki dotyczą nasłuchowców - należy dokonać nasłuchów co najmniej 10 stacji pracujących z terenu województwa zachodniopomorskiego (nie jest prowadzone współzawodnictwo nasłuchowców).  Obowiązuje wyciąg  z logu przesłany na adres organizatorów. Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna. Współzawodnictwo zostanie rozliczone do dnia 31 sierpnia  2017r. a wyniki będą opublikowane w periodykach krótkofalarskich oraz umieszczone na stronie współzawodnictwa  http://www.sp1pbw.pl/ActivitySP1/index.html i ZOT PZK.

Puchary i dyplomy zostaną rozesłane do uczestników poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Krótkofalowcy nie będący członkami PZK oraz stacje zagraniczne proszeni są o przesłanie wraz z wyciągiem z logu znaczków pocztowych (o nominale 6 zł lub 1 IRC) w celu przesłania dyplomu na adres indywidualny. Istnieje możliwość przesłania dyplomów w wersji elektronicznej (JPG lub PDF - taki dyplom jest bezpłatny dla wszystkich). UWAGA: do współzawodnictwa nie zalicza się łączności przeprowadzonych w zawodach (stacje, które załączą w logu łączności z zawodów nie będą uwzględnione w protokole współzawodnictwa).